Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom je občianske združenie Dúhový PRIDE Bratislava (ďalej OZ PRIDE), so sídlom Rajská 4, 81108 Bratislava, IČO: 50782843, ktorá je zapísaná v registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-50852. OZ PRIDE si vás dovoľuje informovať o spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonáva.

Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@duhovypride.sk. Na vaše otázky a žiadosti odpovieme do tridsiatich dní.

Neustanovili sme zodpovednú osobu, keďže nám táto povinnosť zo zákona nevyplýva.

Spracúvanie osobných údajov na účely podpísania verejnej výzvy a na následné informovanie signatárov o aktivitách OZ PRIDE

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OZ PRIDE spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa na účel zbierania podpisov signatárov pod verejnú výzvu, ktorou reaguje na spoločenské dianie a prispieva k prejaveniu názoru občanov v spoločenskou diskurze k rôznym spoločenským, ekologickým a iným témam.

OZ PRIDE spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na to, aby zbieranie podpisov splnilo svoj účel, a teda aby bolo možné identifikovať osoby, ktoré sa pridali k výzve.

OZ PRIDE spracúva uvedené osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR tiež na účely zasielania informácií o svojej činnosti osobám, ktoré odovzdali svoje osobné údaje OZ PRIDE v rámci iného úkonu, ktorým bolo podpísanie výzvy. Pri používaní osobných údajov na tento účel si OZ PRIDE počína tak, aby bolo informovanie týchto osôb primerané, nezahlcujúce a v každom e-maily dotknutej osobe ponúkne možnosť zasielanie informácií zrušiť (OPT OUT). Zasielanie informačných e-mailov nebude trvať dlhšie ako po dobu dvoch rokov od posledného iniciatívneho úkonu dotknutej osoby voči OZ PRIDE.

V prípade, ak by OZ PRIDE takto osobné údaje nespracúvalo, nemohlo by efektívne udržiavať spojenie s osobami, ktoré sami aktívne (pridaním sa k výzve) prejavili o činnosť OZ PRIDE záujem a teda OZ PRIDE je presvedčené, že odoberanie informácií o jej činnosti v primeranom množstve nebudú tieto osoby pociťovať ako obťažujúce alebo ako zásah do ich práv a oprávnených záujmov.

Subjekty spracovávajúce osobné údaje

V mene OZ PRIDE môžu osobné údaje získavať resp. inak spracúvať len oprávnené osoby, ktorými sú v zmysle § 4 ods. 2 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov fyzické osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, resp. na základe poverenia a ktoré spracúvajú osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21 Zákona o ochrane osobných údajov.

Doba spracúvania osobných údajov

OZ PRIDE spracúva osobné údaje najdlhšie po dobu dvoch rokov alebo menej, ak dotknutá osoba požiada o zrušenie odberu (OPT OUT) skôr.

Prenos do tretích krajín

Osobné údaje, ktoré OZ PRIDE spracúva, môžu byť v rámci ich spracúvania prenášané do tretej krajiny zaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov – Spojené štáty americké, a to spoločnostiam certifikovaným v režime Privacy Shield, na základe článku 45 ods. 3 GDPR a na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, odkaz na ktoré ďalej uvádzame:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN.

Vekové obmedzenie dotknutých osôb

OZ PRIDE spracúva jedine osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili šestnásť rokov veku. Osoby mladšie ako šestnásť rokov nesmú OZ PRIDE posielať nijaké údaje a OZ PRIDE nebude údaje takýchto osôb spracúvať. V prípade, ak sa OZ PRIDE dozvie, že sa do jej sféry kontroly dostali osobné údaje osoby mladšej ako šestnásť rokov, bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje zmaže.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby OZ PRIDE bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u OZ PRIDE bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a OZ PRIDE je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Slovenskej republiky;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby OZ PRIDE obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho OZ PRIDE overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) OZ PRIDE už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane OZ PRIDE prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla OZ PRIDE, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej OZ PRIDE bránila, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov OZ PRIDE. OZ PRIDE nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Automatizované spracúvanie a profilovanie

OZ PRIDE nevykonáva automatizované spracúvanie ani profilovanie osobných údajov.

Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od OZ PRIDE potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od OZ PRIDE opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;

i) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu;

j) kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže OZ PRIDE účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, ak dotknutá osoba nadobudne podozrenie, že OZ PRIDE pri spracúvaní osobných údajov porušuje povinnosti v zmysle zákonnej úpravy, môže na OZ PRIDE podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ktorý môže tiež kontaktovať telefonicky na tel. čísle: 02 / 3231 3214, alebo e-mailom na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Bratislava, 12.07.2019