Pravidlá a odporúčania pre bezpečný festival Duhový PRIDE Bratislava

Dúhový PRIDE Bratislava je slovenský kultúrny a ľudskoprávny festival, ktorý oslavuje rozmanitosť, zviditeľňuje LGBTI ľudí, vyzdvihuje ich prínos pre našu spoločnosť a otvára dvere pre všetkých, ktorí chcú oslavovať slovenskú kultúru v jej plnej pestrosti. Chceme, aby: 
 • Slovensko bolo krajinou, v ktorej sú všetci ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach, 
 • LGBTI+ ľudia boli vnímaní ako plnohodnotná súčasť našej spoločnosti, 
 • slovenská spoločnosť a kultúra bola inkluzívna, otvorená a rešpektujúca voči rozmanitosti ľudí, ktorí ju tvoria,
 • LGBTI+ ľudia mohli byť sami sebou, cítili sa bezpečne, rešpektovaní a prijatí.

Našimi hlavnými hodnotami sú rovnosť a sloboda a vítame všetkých ľudí, ktorí ich prídu s nami prejaviť. Žijeme však v spoločnosti, kde tieto hodnoty nie sú samozrejmosťou. Preto je dôležité stanoviť si základné pravidlá účasti na našom festivale, aby sme si z neho všetci a všetky odniesli čo najpríjemnejší zážitok. 

 • Dúhový PRIDE Bratislava je podujatím za rovnosť LGBTI+ ľudí. Účastníkov a účastníčky prosíme rešpektovať ciele a hodnoty PRIDE a neodvádzať pozornosť od nich tým, že budú propagovať myšlienky, ktoré nemajú spojitosť s PRIDOM. Vlajky a transparenty, ktoré nemajú zjavnú spojitosť s myšlienkami PRIDU, môžu byť zakázané a odstránené.
 • Vlajky a transparenty sú vítané, avšak nesmú zavádzať, narúšať plynulosť sprievodu alebo spôsobovať bezpečnostné riziko. Nesmú byť na kovových tyčiach, byť vyššie ako 2,5 m nad povrchom zeme, a nemali by predstavovať riziko pre ostatných. Organizačný tím PRIDU má výhradné právo rozhodnúť v prípade pochybností.
 • Materiál, ktorý môže byť považovaný za urážlivý alebo diskriminujúci, nebude v sprievode povolený. Ak máte pochybnosti o tom, čo môže byť zobrazené, obráťte sa na organizačný tím.
 • Vyzývame na vzájomný rešpekt, vytvorme si priestor na slobodné prejavenie sexuálnej a rodovej identity, náboženstva či národnosti, neurážajme iných pre ich vzhľad. 
 • PRIDE festival a sprievod je pre všetkých LGBTI+ ľudí. Osoby alebo skupiny, ktoré nesúhlasia s rovnosťou a rešpektom voči jednej zo súčastí našej komunity (napr. voči transrodovým alebo bisexuálnym ľuďom), nie sú na PRIDE vítané. 
 • Nasledujúce predmety nie sú povolené z dôvodu zaistenia bezpečnosti alebo zabránenia možnej panike: nože, zbrane, kovové tyče a iné nebezpečné predmety, zábavná pyrotechnika, petardy, dymovnice, svetlice, slzný plyn a pod. 
 • Všetci ľudia počas festivalu a sprievodu: 
  • rešpektujú pokyny organizačného tímu, SBS a mestskej alebo štátnej polície,
  • sa vyhýbajú správaniu alebo slovám, ktoré sú považované za urážlivé, nerešpektujúce alebo obťažujúce, sexuálne obťažovanie sa netoleruje,
  • dodržiavajú zákon o zhromažďovacom práve, a najmä sa vyhýbajú páchaniu priestupkov proti zhromažďovaciemu právu definovaných v § 14.
 • PRIDE festival a sprievod je verejným podujatím pre širokú verejnosť vrátane rodín s deťmi. Počas jeho konania sa na verejnom priestranstve nesmie zobrazovať nahota, simulovať sexuálny akt, ani sa správať obscénnym spôsobom. Sexualita, zdravie (vrátane duševného) a iné osobné témy sú dôležitou súčasťou festivalu a účastníci a účastníčky by mali počítať s tým, že môžu byť predmetom diskusií, prejavov, alebo prezentácií v stánkoch. 
 • Nie je povolené zaobstarávať fotografický, zvukový ani audiovizuálny záznam účastníkov a účastníčok obťažujúcim spôsobom alebo napriek ich výslovnému nesúhlasu.

Atmosféru podujatia tvoríme spoločne a rešpektovaním týchto pravidiel si vzájomne pomáhame. 

Ak máte problém so správaním inej osoby na festivale, upozornite niekoho z organizačného tímu. Ľudia z organizačného tímu sú počas festivalu označení menovkou alebo páskou s logom PRIDE a počas sprievodu oranžovou reflexnou vestou. Pred konaním PRIDE sa na nás môžete obrátiť na info@duhovypride.sk